forking create 02 tn

ร่วมถ่ายรายการ Farm Channel ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานฟาร์มยางโทน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมถ่ายรายการ Farm Channel ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งมอบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

2213

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

หน้าแรก