forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
ประกาศ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี่ 2562

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Price

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียม…

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด downlaods ใบสมัคร

16-09-2018 Hits:840 ข่าวกิจกรรม

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระด…

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

08-05-2018 Hits:240 ข่าวกิจกรรม

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้ว…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

16-02-2018 Hits:121 ข่าวกิจกรรม

Read more

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สน…

  เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!                ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่ 1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย ...

19-12-2017 Hits:282 ข่าวกิจกรรม

Read more

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

downlaods ใบสมัคร

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

02

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!

 

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!

Scan 0064

               ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่

1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย  บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7231-6806

2.ศูนย์ฯ นายวิชัย ทวินันท์ บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 06-3194-1494

3.ศูนย์ฯ นายถนอม เหล็กศรี บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7250-2347

4.ศูนย์ฯ นายวีรยุทธ สุวัฒน์ บ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-0767-3562

5.ศูนย์ฯ นายหนูทัศน์ คำแพง บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-1048-2497

6.ศูนย์ฯ นางวิมลลักษณ์ ไชยหานาม บ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 09-2295-4026

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฟรี ณ ศูนย์ปราชญ์ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 

Scan 0066

Scan 0065

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า

ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาฯ พร้อมรับโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ประจำปี 2560

วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นำโดย นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2560  ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้รับรางวัลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นชนะเลิศ