forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
ประกาศ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี่ 2562
ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่ายPrice of rice dec

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง…

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62   รายละเอียด

19-11-2018 Hits:77 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโ…

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562   รายละเอียด

16-11-2018 Hits:84 ข่าวกิจกรรม

Read more

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียม…

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด downlaods ใบสมัคร

16-09-2018 Hits:1602 ข่าวกิจกรรม

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้ว…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

16-02-2018 Hits:167 ข่าวกิจกรรม

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2559

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมการข้าว ประจำปี 2559 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานหาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อดำเนินการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวได้ดำเนินการตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบในการพิจารณา คือ หลักการครองตน (มีความประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ) หลักการครองคน (เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย) และหลักการครองงาน (ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและเต็มใจ มีจิตมุ่งสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน) รวมถึงพิจารณาจากผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน