สวัสดีปีใหม่ 2560
Happy New Year 2018
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
เทศกาลข้าวไทย

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Seed price Dec1

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สน…

  เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!                ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่ 1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย ...

19-12-2017 Hits:63 ข่าวกิจกรรม

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาฯ…

วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นำโดย นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2560  ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้รับรางวัลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นชนะเลิศ 

18-12-2017 Hits:59 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเกษตร…

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

30-08-2017 Hits:427 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การลดราคาจำหน่าย…

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2559

17-08-2017 Hits:292 ข่าวกิจกรรม

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2559

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมการข้าว ประจำปี 2559 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานหาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อดำเนินการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวได้ดำเนินการตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบในการพิจารณา คือ หลักการครองตน (มีความประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ) หลักการครองคน (เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย) และหลักการครองงาน (ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและเต็มใจ มีจิตมุ่งสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน) รวมถึงพิจารณาจากผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน