forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
ประกาศ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี่ 2562

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

 

Price of rice 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระด…

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

08-05-2018 Hits:173 ข่าวกิจกรรม

Read more

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียม…

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 downlaods ใบสมัคร

22-02-2018 Hits:474 ข่าวกิจกรรม

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้ว…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

16-02-2018 Hits:104 ข่าวกิจกรรม

Read more

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สน…

  เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!                ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่ 1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย ...

19-12-2017 Hits:252 ข่าวกิจกรรม

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2559

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมการข้าว ประจำปี 2559 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานหาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อดำเนินการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวได้ดำเนินการตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบในการพิจารณา คือ หลักการครองตน (มีความประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ) หลักการครองคน (เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย) และหลักการครองงาน (ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและเต็มใจ มีจิตมุ่งสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน) รวมถึงพิจารณาจากผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน