สวัสดีปีใหม่ 2560
Happy New Year 2018
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
เทศกาลข้าวไทย

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Seed price Dec1

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สน…

  เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!                ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่ 1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย ...

19-12-2017 Hits:63 ข่าวกิจกรรม

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาฯ…

วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นำโดย นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2560  ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้รับรางวัลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นชนะเลิศ 

18-12-2017 Hits:59 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเกษตร…

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

30-08-2017 Hits:427 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การลดราคาจำหน่าย…

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2559

17-08-2017 Hits:292 ข่าวกิจกรรม

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ โดยให้โอวาทให้การทำงานกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน และมาพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง อำเภอธวัชบุรี โดยมีการกล่าวต้อนรับจาก นายหนูหรั่ง ชาติแก้ว ประธานศูนย์ฯ และอธิบายถึงข้อมูลของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการเข้าร่วมภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรในศูนย์ ต่อจากนั้นจึงได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี เพื่อเขาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีนายรณฤทธิ์ ปริยฉัตร ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ซึ่งเน้นในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรและได้รับรองมาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศ