forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
ประกาศ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี่ 2562

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

 

Price of rice 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระด…

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

08-05-2018 Hits:173 ข่าวกิจกรรม

Read more

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียม…

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 downlaods ใบสมัคร

22-02-2018 Hits:474 ข่าวกิจกรรม

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้ว…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

16-02-2018 Hits:104 ข่าวกิจกรรม

Read more

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สน…

  เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!                ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่ 1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย ...

19-12-2017 Hits:252 ข่าวกิจกรรม

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ โดยให้โอวาทให้การทำงานกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน และมาพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง อำเภอธวัชบุรี โดยมีการกล่าวต้อนรับจาก นายหนูหรั่ง ชาติแก้ว ประธานศูนย์ฯ และอธิบายถึงข้อมูลของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการเข้าร่วมภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรในศูนย์ ต่อจากนั้นจึงได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี เพื่อเขาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีนายรณฤทธิ์ ปริยฉัตร ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ซึ่งเน้นในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรและได้รับรองมาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศ