forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
ประกาศ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี่ 2562
ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่ายPrice of rice dec

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง…

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62   รายละเอียด

19-11-2018 Hits:77 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโ…

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562   รายละเอียด

16-11-2018 Hits:84 ข่าวกิจกรรม

Read more

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียม…

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด downlaods ใบสมัคร

16-09-2018 Hits:1602 ข่าวกิจกรรม

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้ว…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

16-02-2018 Hits:167 ข่าวกิจกรรม

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ โดยให้โอวาทให้การทำงานกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน และมาพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง อำเภอธวัชบุรี โดยมีการกล่าวต้อนรับจาก นายหนูหรั่ง ชาติแก้ว ประธานศูนย์ฯ และอธิบายถึงข้อมูลของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการเข้าร่วมภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรในศูนย์ ต่อจากนั้นจึงได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี เพื่อเขาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีนายรณฤทธิ์ ปริยฉัตร ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ซึ่งเน้นในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรและได้รับรองมาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศ