forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์
สารวัตรข้าว
ประกาศ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี่ 2562
ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่ายPrice of rice dec

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง…

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62   รายละเอียด

19-11-2018 Hits:77 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโ…

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562   รายละเอียด

16-11-2018 Hits:84 ข่าวกิจกรรม

Read more

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียม…

รับสมัครพื้นที่ดำเนินการนาแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม ปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด downlaods ใบสมัคร

16-09-2018 Hits:1601 ข่าวกิจกรรม

Read more

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้ว…

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัสถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547

16-02-2018 Hits:167 ข่าวกิจกรรม

Read more

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!

 

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฎีใหม่ ฟรี!!!!!

Scan 0064

               ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดยเน้นหลักสูตรการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ที่ดินหรือการจัดการชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 ศูนย์  ได้แก่

1.ศูนย์ฯ นายแสวง มะโนลัย  บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7231-6806

2.ศูนย์ฯ นายวิชัย ทวินันท์ บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 06-3194-1494

3.ศูนย์ฯ นายถนอม เหล็กศรี บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7250-2347

4.ศูนย์ฯ นายวีรยุทธ สุวัฒน์ บ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-0767-3562

5.ศูนย์ฯ นายหนูทัศน์ คำแพง บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-1048-2497

6.ศูนย์ฯ นางวิมลลักษณ์ ไชยหานาม บ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 09-2295-4026

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฟรี ณ ศูนย์ปราชญ์ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 

Scan 0066

Scan 0065