forking create 02 tn

ร่วมถ่ายรายการ Farm Channel ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานฟาร์มยางโทน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมถ่ายรายการ Farm Channel ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งมอบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

2213

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล…

https://web.ocsc.go.th/forking/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

23-07-2020 Hits:14 ข่าวกิจกรรม

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด วีดีโอ คนไท…

คนไทยหัวใจเกษตร 01 มิถุนายน 2563 B3   คนไทยหัวใจเกษตร 08 มิถุนายน 2563 B3        

29-06-2020 Hits:31 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สำนัก…

ประกาศแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  https://www.youtube.com/channel/UCukAFXYY0ASlmogt2_Cpb9A/featured 

22-06-2020 Hits:34 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อ…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง การดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64     รายละเอียด เพิ่มเติม

16-06-2020 Hits:50 ข่าวกิจกรรม

Read more

ศูนย์บริการชาวนา

ศูนย์บริการชาวนา

          ศูนย์บริการชาวนา (Rice Farmer Service Center) เป็นโครงการของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาในศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง รวม 51 แห่ง พร้อมมีหน่วยบรการเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการชาวนา

1. เพื่อให้บริการตรวจสอบ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มโอกาส

2. ให้เกษตรการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

3. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

หน้าที่และภารกิจ

1. ให้บริการคลินิกข้าวเบื้องต้น เพื่อการตรวจวินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าวและเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย ให้บริการข้อมุลการผลิต สถานการณ์ตลาด ราคา และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา

2. เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนาโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ดูงานแปลงเรียนรู้และการเยี่ยมเยียน

3. เป็นศูนย์ประสานงานด้านการให้บริการช่วยเหลือชาวนา

4.ในกรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนาในด้านการใช้พื้นที่ดิน และน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตรและปัจจัยการผลิต การจดทะเบียน คำขอใบอณุญาตการรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา การขอรับรองระบบการผลิต (GAP) Qseed และ Q grian

***ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการศูนย์บริการชาวนาได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกแห่งทั่วประเทศ***

6505

6504