การขยายเมล็ดพันธุ์

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

    - วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  และในโรงงาน

    - ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรทั่วไป

    - บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา

    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

Breed