การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์

    - ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน

    - ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์

    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

    - ทำหน้าที่สารวัตรข้าว ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว

DSC 0150