การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

    - ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น

    - เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ รวมถึง Mobile Unit