More Articles ...

  1. วันที่ 24 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวปานรดา ศิลาวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจิรวรรณ กมลศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวสุพรรณี ศรีโยธี นักเกษตร และนายพินิจ วิโรจน์จรัส ผู้ช่วยช
  2. วันที่ 24 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชาคริต สรรพวุธ นายธนาวุธ ภูพาดศรี และนางสาวนฤมล ลีโคกกลาง เจ้าหน้าที่เกษตร ออกพื้นที่สแกนข้อมูลลงแบบ e-GAP เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเส
  3. วันที่ 24 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ นาใจคง และนางสาวอรพิน จารุจิตร เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามสำรวจครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศูนย์ข้าวชุ
  4. วันที่ 18 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย หมู่6 ตำบลท่าสีดา อ