วันที่ 24 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ นาใจคง และนางสาวอรพิน จารุจิตร เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามสำรวจครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศูนย์ข้าวชุ

วันที่ 24 เมษายน 2562
นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ นาใจคง และนางสาวอรพิน จารุจิตร เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามสำรวจครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองม่วงส้ม อำเภออาจสามารถ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกุดหลด อำเภอพนมไพร ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวช้าง อำเภอหนองฮี และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีสว่างอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลที่ได้รับ : เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

S 55279621