วันที่ 24 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชาคริต สรรพวุธ นายธนาวุธ ภูพาดศรี และนางสาวนฤมล ลีโคกกลาง เจ้าหน้าที่เกษตร ออกพื้นที่สแกนข้อมูลลงแบบ e-GAP เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเส

วันที่ 24 เมษายน 2562
นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
มอบหมายให้นายชาคริต สรรพวุธ
นายธนาวุธ ภูพาดศรี และนางสาวนฤมล ลีโคกกลาง เจ้าหน้าที่เกษตร ออกพื้นที่สแกนข้อมูลลงแบบ e-GAP เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเกษตรกร 115 ราย ผลที่ได้รับ : เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

S 99155976