วันที่ 24 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวปานรดา ศิลาวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจิรวรรณ กมลศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวสุพรรณี ศรีโยธี นักเกษตร และนายพินิจ วิโรจน์จรัส ผู้ช่วยช

วันที่ 24 เมษายน 2562
นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวปานรดา ศิลาวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจิรวรรณ กมลศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวสุพรรณี ศรีโยธี นักเกษตร และนายพินิจ วิโรจน์จรัส ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน บ้านสวนมอญ หมู่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 67 ราย

567504