ประกาศ !! "ห้ามปลอมปนข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด"

ประกาศ !!

"ห้ามปลอมปนข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด"

2

4