ประกาศแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

ประกาศแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 

https://www.youtube.com/channel/UCukAFXYY0ASlmogt2_Cpb9A/featured