ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด วีดีโอ คนไทยหัวใจเกษตร 01และ 08 มิถุนายน 2563 B3

คนไทยหัวใจเกษตร 01 มิถุนายน 2563 B3

 

คนไทยหัวใจเกษตร 08 มิถุนายน 2563 B3