Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 76
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 37
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ราคากลาง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 556