ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2561