บทบาทภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิต กระจายเมล็ดพันธุ์ดี และให้บริการเป็นเลิศ

บทบาทภารกิจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

 1. ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ
 2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่น และสนันสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
 4. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์

ภารกิจหน้าที่

 1. ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ประชาชนทั่วไป และสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล
 2. สนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี
 3. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร วิทยาการเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักศึกษาเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไป
 4. ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพและรายได้ของเกษตรกร
 5. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในด้านข้าวในจังหวัดที่รับผิดชอบ
 6. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่างกรมการข้าวกับจังหวัดที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
 8. เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์ของชาวนา
 9. ประสานงานการจดทะเบียนคำขอใบอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับชาวนา
 10. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ