Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 8
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 17
เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 37
เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 50
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 37
เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๙,๑๑๘ กระสอบ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 127
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน 9118 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 161
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์(อัดเม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 455