Subcategories

Display # 
Title Author Hits
เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 4
เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 19
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 4
เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๙,๑๑๘ กระสอบ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 90
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน 9118 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 125
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์(อัดเม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 384
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 115
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง งานก่อสร้างฐานรากพร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 170