Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 2
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบปอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 25
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 9
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 17
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 22
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพลาสติกรมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 13
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 12
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 9
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 12
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพลาสติกรมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 20