เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว