เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์(อัดเม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์(อัดเม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)