เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)