เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียด  เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)