Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 144
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดเล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ออกจากบัญชี กข6 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 113
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดเล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ออกจากบัญชี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 82
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 153
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบปอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 131
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 110
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบปอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 152
ประกาศศูนย์เมล็ดพัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 137
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 144
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 135