Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพลาสติกรมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 103
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 118
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 117
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 140
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพลาสติกรมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 118
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 133
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 169
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 278
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 247
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 298