Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 220
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 230
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 219
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง) ในการจ้างรถยนต์ขนส่งเมล็ดพันธุ์พร้อมแรงงานขนส่งขึ้นลง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 197
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้าวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 218
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อการเสนอราคาก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 274
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 345
ประกาศร่าง TOR จังหวัดร้อยเอ็ด Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 357
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 257
ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 347