ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11158

11159

11160