ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560