โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

RE RSC Org Chart

 

 

boss

manager002     manager03      manager04       manager05       manager06