ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    416  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

          ก่อตั้งเมื่อปี 2527 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2527 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2528 โดยใช้งบประมาณจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล (OECF) แรกเริ่มตั้งหน่วยงานชื่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ดสังกัด สำนักเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้จัดตั้ง กรมการข้าวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โอนหน่วยงานไปสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 สถานที่ตั้ง เลขที่ 230 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 115 ไร่

 

การดำเนินงาน

ทำหน้าที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย สามารถสนองความต้องการของชาวนาและตลาด ผลิตเมล็ดพันธ์ได้มาตรฐาน และปริมาณตามเป้าหมายการผลิตที่กำหนดไว้แต่ละปี อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การสนับสนุน รวมทั้งสนับสนุนสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ