การขยายเมล็ดพันธุ์กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

--ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

- วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์  และในโรงงาน

- ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรทั่วไป

- บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

- ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์Breed