การตลาดเมล็ดพันธุ์กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

- วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

- บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของท้องถิ่น

- สนับสนุนภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 

- รับสมัครและต่ออายุตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์