กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการใช้เมล็ดพันธุ์ดี สนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี งานศูนย์บริการชาวนา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆภารกิจหน้าที่1. ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการ การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจผ่านการประชุม / สัมมนา / อบรม  / นิทรรศการ / เอกสารคำแนะนำ และศูนย์บริการชาวนาเคลื่อนที่

2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ดี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้แก่หน่วยงาน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลายและทั่วถึง โดยผ่านสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม

3. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารสนเทศตามที่กรมการข้าวมอบหมาย

4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในนาม “ศูนย์บริการชาวนา”

5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและกรมการข้าว