สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Sample image

   

165594

165593 165592

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

165600 165606

ในการนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าว อาทิ นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เฝ้ารับเสด็จฯพร้อมกราบบังคมทูลถวาย รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค "โครงการเกษตรรวมใจ" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปี 2563 โดยกรมการข้าวได้ดำเนินการในปี 2563 มี 2 กิจกรรม ได้แก่

1.กิจกรรมการจัดทําแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับการบริโภค

ผลผลิต ฤดูนาปี 2562 บนพื้นที่ 10 ไร่ ที่ผ่านมา ทําการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จากนั้นนําเมล็ดข้าวเปลือก ที่ได้ไปทําการอบลดความชื้นและทําความสะอาด เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตจํานวน 5,180 กิโลกรัม และมอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์เพื่อแจกจ่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรในโครงการต่อไป

การดำเนินการเพาะปลูก ฤดูนาปี 2563 ใช้ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 บนพื้นที่ 10 ไร่ ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ด้วยเครื่องพ่น วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ในขณะนี้ข้าว อยู่ในระยะ ใกล้เก็บเกี่ยว คาดว่าจะดำเนินการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน2563 ขณะที่ข้าวมีอายุ 120 วัน

การสำรวจแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ ทำการติดตามสถานการณ์แมลงศัตรูข้าว

และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนาของโรงเรียนทหารการสัตว์ เริ่มตั้งแต่ข้าวมีอายุ 30 วัน

หลังหว่านดำเนินการ เดือนกันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน โดยสุ่มนับด้วยตาเปล่าแล้วใช้สวิงโฉบ

2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปี 2563

ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และนักเรียนโรงเรียนทหารการสัตว์ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว หัวข้อการบรรยาย เรื่องพันธุ์ข้าวและหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว การบริหารจัดการโรคข้าว การตรวจและกำจัดต้นข้าวปนวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว