วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนิติภูมิ อะเวลา และนางสาวนฤมล ลีโคกกลาง เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการนาแปลงใหญ่ ออกติดตามการจัดทำเอกสารซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตรการบันทึกผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม บช.07-บช.14 และทำแบบติดตามนิเทศงาน ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 กลุ่ม

ผลที่ได้รับ : กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการทำแบบบันทึกตามขั้นตอน เกษตรกรสามารถปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ