วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอติพร อุตตะมะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวลลิตา  คำโหยก นางสาวปริญญาพร เผ่ามงคล และนายอนุวัฒน์ จงกล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ออกติดตามการจัดทำเอกสารซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร การบันทึกผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม บช.07-บช.14 และทำแบบติดตามนิเทศงาน ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ  ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 กลุ่ม

ผลที่ได้รับ : กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการทำแบบบันทึกตามขั้นตอน เกษตรกรสามารถปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ