วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอรพิน จารุจิตร และนายพงศธรชโยราช เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการนาแปลงใหญ่ ติดตามการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2  กลุ่ม

ผลที่ได้รับ : เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ