วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจนณรงค์ ถวิลมาตย์ และนายสันติ นามนาท เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ออกติดตาม และแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร การบันทึกผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม บช.07-บช.14 และทำแบบติดตามนิเทศงาน ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

             ผลที่ได้รับ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจในหลักการดำเนินงานมากขึ้น สามารถปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ