วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปราชญ์ธนวัฒน์ แสงจันดา และนางสาวพรพัชร จัตวาภักดี เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการนาแปลงใหญ่ ออกติดตามการจัดทำเอกสารซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร การดำเนินงานตามแบบฟอร์ม บช.07-บช.14 ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มข้าว จำนวน 3 กลุ่ม ณ อำเภอธวัชบุรี โดยมีมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้รับ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ