วันที่ 27 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 27 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวรคุณ ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายอดุลย์ จันภาวะ เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2564  กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว และเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอเกษตรวิสัย นายแสวง มะโนลัย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44 ราย