วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  และนางสาวปุญพิมญชุ์ โทวรรณา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ร่วมเป็นเกียรติในงานวันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่  เกษตรกร  บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง