วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปราชญ์ธนวัฒน์ แสงจันดา และนางสาวพรพัชร จัตวาภักดี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมพิธีส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด