วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทองพูล ภูก๊ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรวรรณ กมลศิลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปานรดา ศิลาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ออกตรวจแปลงอย่างไม่เป็นทางการ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองตุ บ้านหนองตาไก้  และบ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเกษตรกร 52 ราย พื้นที่ 680 ไร่ ผลการตรวจแปลงข้าวเจริญเติบโตดีไม่พบโรคแมลง