วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวรคุณ ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 47 ราย