วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทองพูล ภูก๊ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุพรรณี ศรีโยธี นักเกษตร ออกตรวจแปลงอย่างไม่เป็นทางการ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านจ่าเหลา บ้านเม็ก ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร และบ้านฝาง ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเกษตรกร 58 ราย พื้นที่ 952 ไร่ ผลการตรวจแปลงข้าวเจริญเติบโตดี ไม่พบโรคและแมลง