บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1309  

นาย ศราวุธ ประดับคำ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

043-569114

[email protected]

หัวหน้ากลุ่มฝ่าย


นาง วรารมย์ กลิ่นทองหลาง

หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหาร

-

043-569114

[email protected]

นาย อดิศักดิ์ วรบุตร

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

043-569114

[email protected]

นาย ทองพูล ภูก๊ก

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

043-569114

[email protected]

นางสาว อติพร อุตตะมะ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

043-569114

[email protected]

นาย เอกชัย ภักดีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

043-569114

[email protected]