วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       376  

   

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิต กระจายเมล็ดพันธุ์ดี และให้บริการเป็นเลิศ

 

บทบาทภารกิจ มี 2 ภารกิจ คือ

ภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และภารกิจของกรมการข้าว

ภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว แบ่งเป็นแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้

 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

2. วางแผนและดำเนินการอย่างมีระบบและชัดเจน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการสำรวจความต้องการและปริมาณ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานหลายๆด้าน เช่น พื้นที่จัดทำแปลง ด้านการตลาด และชนิดของพันธุ์ข้าว เป็นต้น

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป

4. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

5. การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน และปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการสรุปการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

 

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

2. ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน และแนะนำให้เกษตรกรมีการตัดพันธุ์ปน ให้คำแนะนำแนะการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง

3. ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

5. ทำหน้าที่สารวัตรข้าว ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

2. วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

3. บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของท้องถิ่น

5. สนับสนุนภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

6. รับสมัครและต่ออายุตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

 

 

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

1. ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการ การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจผ่านการประชุม/ สัมมนา/ อบรม /นิทรรศการ/เอกสารคำแนะนำ และศูนย์บริการชาวนาเคลื่อนที่ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิตอย่างยั่งยืน

2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ดี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้แก่หน่วยงาน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลายและทั่วถึง โดยผ่านสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม

3. ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารสนเทศตามที่กรมการข้าวมอบหมาย

5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในนาม ศูนย์บริการชาวนา

 

ภารกิจของกรมการข้าว ในโครงการหลัก 3 โครงการ

1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

และยังมีกิจกรรมย่อยอีกหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเฝ้าระวังและกำจัดศัตรูข้าว กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของชาวนา กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น